logo
Közhitelesség

Közhitelesség

Az állam főhatalmának egy részét a közjegyzőségre ruházta, amely a közjegyzői tevékenység vonatkozásában a valódiság fennállásának védelmét jelenti.

Közhitelesség

Pártatlanság

A közjegyző köteles a hatáskörébe tartozó ügyekben részrehajlás nélkül eljárni. Nem képviseli a feleket, ugyanakkor a hozzá forduló feleket kitanítja jogaik, kötelezettségeik és az ezekből fakadó lehetőségeik tekintetében. Amennyiben hozzá ellenérdekű felek közösen fordulnak, részükre kiegyenlítő jogi tájékoztatást ad.

Közhitelesség

Diszkréció

Ami személyes, az egyúttal bizalmas is. A közjegyző az eljárásai során teljes körű titoktartásra köteles.

Közhitelesség

Innováció

Hagyománytisztelet és innováció. Közjegyzőként a legmodernebb technikai vívmányokkal segítjük Ügyfeleink jogainak érvényesítését.

Törvénytisztelet

Törvénytisztelet

Korszerű és
pártatlan jogi
szolgáltatások
közjegyzői
hatáskörben

Irodánk 1999 óta áll fenn Budapest XII. kerületében.

A közjegyzőként elsődleges feladatom és célom a hozzánk forduló felek jogainak biztonságos érvényesítése, a jogviták megelőzése. Irodánk minden közjegyzői hatáskörbe utalt eljárásban ezt tartja szem előtt. Szolgáltatásainkat az ügyfelek igényei szerinti időpontokban nyújtjuk a közzétett félfogadási időszakban és azon kívül is az egyeztetett időpontokban. Ugyanakkor szolgáltatásaink egyaránt igénybe vehetők az irodán belül és azon kívüli helyszíneken is. Ügyfeleink jogainak érvényesítése és védelme érdekében irodánk különös figyelmet fordít a gyorsan változó környezet által okozott újabb és újabb kihívásokra, az ezekhez való alkalmazkodásra, és ebből kiindulva a hosszú távú jogérvényesítési stratégiákra. Általános célunk a kiszámítható jogérvényesítés, amelynek biztosításában innovatív megoldások állnak rendelkezésünkre. Kiszámíthatóság egy gyorsan változó világban? - Forduljon hozzánk bizalommal.

Dr. Parti Tamás, PhD

Közjegyző

paragraph

Joggyakorlat

Törvénytisztelet

Több évtizedes gyakorlat közjegyzői eljárások területén

Dr. Parti Tamás, PhD közjegyző irodája 1999 óta működik Budapest XII. kerületében, Hegyvidéken Krisztinavárosban, a Maros utca 23. szám alatt. A közjegyzői iroda az országban működő valamennyi közjegyzői irodával megegyező körben látja el a közjegyzői tevékenységet.

Dr. Parti Tamás, PhD közjegyző német nyelvi jogosítvánnyal rendelkezik. A nyelvi jogosítvány alapján az iroda német nyelven történő eljárásra, okiratszerkesztésre is jogosult.

Dr. Parti Tamás, PhD közjegyző hagyatéki illetékessége a Budapest XII. kerületi, április, augusztus és december hónapban elhunyt polgárok hagyatékaira terjed ki; okiratkészítés és ténytanúsítvány esetén esetleges helyszíni eljárásra Budapest területén belül van lehetőség.

businesspeople
cím dekoráció
Törvénytisztelet

GYIK

Törvénytisztelet

Gyakran ismételt Kérdések

gyik gyik

A hagyatéki eljárás során mely esetekben jár el dr. Parti Tamás, PhD közjegyző?

A hagyatéki eljárásra törvényben meghatározott illetékességi szabályok vonatkoznak. A hagyatéki eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek a székhelyén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye volt, ennek hiányában utolsó belföldi tartózkodási helye található, ezek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti, mindezek hiányában pedig a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő – kijelölése szerinti közjegyző. Azokon a településeken (kerületekben), ahol több közjegyző is működik, ott a haláleset időpontja (hónapja) határozza meg az eljáró közjegyző személyét. Tekintettel arra, hogy Budapest XII. kerületében több közjegyző is tevékenykedik, irodánk hagyatéki illetékessége a hegyvidéki illetőségű április, augusztus és december hónapban elhunyt polgárok hagyatékaira terjed ki.

gyik gyik

Milyen dokumentumokat hozzon magával aláírási címpéldány készítéséhez?

 • személyi igazolványt/vezetői engedélyt/útlevelet és lakcímkártyát (külföldi állampolgár esetén saját kezű aláírással és fényképpel ellátott igazolványt) (a központi nyilvántartásból való lekérdezésük díjmentes, kivéve a külföldi okmány lekérdezése, mely díjköteles),
 • cégjegyzékszámot vagy adószámot, illetve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot vagy létesítő okiratot.
 • civil szervezet, egyéb jogi személy esetében azokra az okiratokra, amelyek igazolják ezek létezését és a képviselő képviseleti jogosultságát,
 • egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolványt.

gyik gyik

Milyen esetekben van szükség Apostille-tanúsítvány kiállítására?

Ha Magyarországon készült közokiratot külföldön szeretne felhasználni, és a célország és Magyarország között nincs olyan releváns nemzetközi egyezmény, mely alapján Apostille-tanúsítvány kiállítása nem szükséges és a célország részese az Apostille Egyezménynek, akkor annak érdekében, hogy további hitelesítési eljárás nélkül elfogadják az Ön közokiratát, Apostille tanúsítvánnyal kell azt ellátni azt, más szóval: felülhitelesítésre szorul. Azokat a közokiratokat látják el felülhitelesítéssel, melyeket közjegyzők, bíróságok, vagy más hatóságok állítottak ki. Az Apostille Egyezményt aláíró államok folyamatosan frissülő listáját itt találja.

gyik gyik

Milyen dokumentumokat hozzon magával aláírás-hitelesítéséhez?

 • a dokumentumot, amit a közjegyző előtt alá kíván írni (annyi példányban, amennyire szüksége van),
 • személyi igazolványt/vezetői engedélyt/útlevelet és lakcímkártyát (a központi nyilvántartásból való lekérdezésük díjmentes),
 • amennyiben csak külföldi saját kezű aláírással és fényképpel ellátott igazolvánnyal, illetve útlevéllel rendelkezik, úgy ezeknek az okmányoknak a központi nyilvántartásból való lekérdezése térítésköteles,
 • amennyiben cég nevében szeretne aláírni, úgy szükség van cégjegyzékszámra vagy adószámra, illetve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatra vagy létesítő okiratra,
 • civil szervezet, egyéb jogi személy esetében azokra az okiratokra, amelyek igazolják ezek létezését és a képviselő képviseleti jogosultságát.

gyik gyik

Milyen dokumentumokat hozzon magával másolat hitelesítéshez?

Az eredeti dokumentumot, amelyről a másolat készül, továbbá személyi igazolványt/vezetői engedélyt/útlevelet és lakcímkártyát.

gyik gyik

Kell-e az ajándék után illetéket fizetni?

Igen, a megajándékozottnak ajándékozási illetéket kell fizetnie, kivéve, ha az ajándékozó a megajándékozott egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), házastársa vagy testvére.

Azokat az egyéb speciális eseteket, melyek mentesek az ajándékozási illeték megfizetése alól, az illetékekről szóló törvény 17. §-a tartalmazza. Minden más esetben azonban az ajándékozás illetékfizetési kötelezettséget von maga után. Az ajándékozási illeték általános mértéke az ajándék tiszta értékének 18 százaléka. Lakástulajdon, valamint lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az illeték mértéke 9 százalék.

gyik gyik

Milyen dokumentumokat hozzon magával végrendelet készítéséhez?

Ha végrendeletet szeretne készíttetni, a következőkre lesz szüksége:

 • személyi igazolvány/vezetői engedély/útlevél és lakcímkártya (külföldi állampolgár esetén saját kezű aláírással és fényképpel ellátott igazolványt),
 • ingatlan vagyontárgy esetén helyrajzi szám,ingó vagyontárgy esetén a beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.),
 • a végrendeleti örökös(ök) adatai.

gyik gyik

Egyoldalú nyilatkozatok (kiköltözési nyilatkozat, kötelezettségvállaló nyilatkozat) esetében elég, ha csak a nyilatkozatot tevő fél jelenik meg a közjegyzőnél?

Igen, egyoldalú nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása esetén elegendő, ha csak a nyilatkozatot tevő jelenik meg a közjegyző előtt. Az okirat elkészítéséhez azonban szükséges az aláírt, eredeti magánokirat bemutatása, amely jogügylet alapján a nyilatkozó a nyilatkozatot teszi.

gyik gyik

Elektronikusan vagy papír alapon adjam be a fizetési meghagyás iránti kérelmet?

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy vagy társasház bármelyik közjegyzőnél papíralapon előterjesztheti a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon. Az űrlapok elérhetők a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Kérelmek, kitöltési útmutató c. menüpontja alatt (https://mokk.hu/ugyfeleknek/kerelmek.php)

Természetes személy fél a beadványát az erre alkalmas e-személyi igazolvánnyal is benyújthatja.

Cégek és más jogi személyek (pl. egyesület, alapítvány), továbbá ha jogi képviselővel jár el a jogosult (akár a magánszemély, társasház is) – kivéve, ha a beadványához jogszabály által megengedett papíralapú mellékletet csatolnak – , a kérelmüket kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. A kérelmet ebben az esetben a Magyar Országos Közjegyzői Kamara erre szolgáló honlapján (fmh.mokk.hu) kell benyújtani. Az elektronikusan kitöltött űrlapot minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni.

gyik gyik

Milyen másolatot hitelesíthet a közjegyző?

Hiteles másolatot a közjegyző kizárólag az eredeti okiratról, vagy az arról készült hiteles másolatról, hiteles kiadmányról tud készíteni.

cím dekoráció

Költségek

Törvénytisztelet

Közjegyzői Díjszabás Megállapítása

A közjegyzői díj a közjegyzőt a jogszabály alapján megillető hatósági díj, mely a közjegyzői hatósági szolgáltatás ellentételezéseként fizetendő.

A közjegyzői díjakat 2019. július 1-től elsősorban a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet határozza meg, de vannak más jogszabályok is, amelyek egyes eljárások díjairól rendelkeznek. A közjegyzői díjazás nem alku kérdése, hanem jogszabályban meghatározott tételekből tevődik össze, és annak megfizetése kötelezettség, amelytől a közjegyző sem térhet el.

Tovább
pen
cím dekoráció

Közjegyzői Elektronikus

cím dekoráció

Rendszerek

cím dekoráció

Tájékoztatjuk, hogy egyes elektronikus nyilvántartásokhoz csak közjegyzők férhetnek hozzá.

cím dekoráció
cím dekoráció

Publikációk

Törvénytisztelet

Tudjon meg Többet
a közjegyzői eljárásokról

Végrendelet

Házi kedvencek a hagyatékban

Háziállatok öröklése A kutya, macska és más házi kedvencek szinte “családtaggént” élnek velünk.  Gondoskodunk róluk, szeretjük őket, játszunk velük, foglalkozunk velük, kötődünk hozzájuk, amit az állatok viszonoznak és meghálálnak, sőt előfordul, hogy terápiával felérő módon segítik át gazdájukat a nehéz időszakokon, vagy egyszerűen csak ők képezik az egyetlen kapcsolódási pontot…

Egyéb

Sokan nem tudják, mit vállalnak egy lakáshitellel

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan milyen kötelezettségeket vállalnak, amikor például lakásvásárlás céljából jelzáloghitelt vesznek fel – derül ki a közjegyzőtkeresek.hu jelzáloghitel kvízéből. Csak minden ötödik kitöltő tudta, hogy milyen költségeket fed le a teljes hiteldíj mutató (THM) egy jelzáloghitel esetében. A több száz válaszadónak csupán a harmada volt tisztában…

Meghatalmazás

Mitől lesz érvényes egy meghatalmazás?

El kell intéznie egy hivatalos ügyet, de nem tud személyesen megjelenni? Egy megfelelő meghatalmazással szinte bármilyen ügyben megbízhat valakit, hogy járjon el Ön helyett. Nem mindegy azonban, hogy kit és milyen meghatalmazással bíz meg. Tudta például, hogy bírósági peres ügyekben nem hatalmazhat meg akárkit, vagy hogy a közjegyző előtti eljárásoknál…

Bérleti szerződések

Így nem lesz rémálom a lakáskiadásból

Minden bérbeadó rémálma, ha a bérlője nem fizeti a bérleti díjat vagy a lakás egyéb költségeit, nem hajlandó kiköltözni a szerződés megszűnése után, vagy nem akarja megtéríteni az általa okozott kárt. Megfelelő szerződés nélkül az ilyen eseteknek sokszor évekig tartó pereskedés a vége. Tudta, hogy egyetlen papírral megelőzheti, hogy ilyen…

Dr. Parti Tamás Közjegyző irodája

Dr. Parti Tamás, PhD
Közjegyzői iroda

angol-magyar nyelv

Magyar és Német nyelven

Irodánk okirat-szerkesztési tevékenység során német nyelven is közreműködik

akadálymentesített iroda

Akadálymentesített iroda

Irodánk mozgáskorlátozottak számára is könnyedén megközelíthető.

Cím: 1122 Budapest, Maros utca 23. 1/1

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő-Csütörtök: 9-12, és 13-17 óra
 • Péntek: 9-14 óra

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.