cím dekoráció

Európai Fizetési Meghagyásos eljárás

Az európai fizetési meghagyásos eljárás alternatív igényérvényesítési eszközként áll a jogosult rendelkezésére lejárt pénzkövetelése érvényesítésére határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben. Az eljárást szabályozó 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Eufmhr.) Dánia kivételével az Európai Unió minden tagállamára vonatkozik.

Alkalmazási kör

Az Eufmhr. tárgyi hatálya a határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekből eredő, lejárt pénzkövetelésekre terjed ki. Nem tartoznak az Eufmhr. hatálya alá – többek között – a közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti igények, a házassági vagyonjogon és az öröklési jogviszonyon alapuló igények, valamint – néhány kivételtől eltekintve – a szerződésen kívüli kötelmekből eredő követelések. A magyar fizetési meghagyásos eljárástól eltérően az Eufmhr. hatálya alá tartozó követelések értékhatárra való tekintet nélkül érvényesíthetők.

Az eljárás alkalmazásában az ügy attól minősül határon átnyúló jellegűnek, ha legalább az egyik fél a bíróság (Magyarországon a közjegyző) székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. Dániában nem indítható európai fizetési meghagyásos eljárás.

Magyarországon európai fizetési meghagyásos eljárás az alábbiak szerint indítható:

jogosult kötelezett európai fizetési meghagyásos eljárás Magyarországon
magyar magyar nem indítható
3. állambeli magyar nem indítható (de Magyarországon kívüli EU-tagállamban igen!)
EU-s magyar indítható
magyar EU-s indítható
EU-s EU-s indítható
3. állambeli EU-s indítható
EU-s 3. állambeli indítható
magyar 3. állambeli nem indítható (de Magyarországon kívüli EU-tagállamban igen!)
3. állambeli 3. állambeli nem indítható

Joghatóság

A joghatósági szabályokat elsősorban az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg, de alkalmazandó a 4/2009/EK tanácsi rendelet, nemzetközi megállapodások, illetve az eljáró bíróság nemzeti joga is (ha a kötelezett harmadik állambeli). Ha a jogosult fogyasztó kötelezettel szemben fogyasztói szerződésből eredő igényt érvényesít, a joghatóságot az Eufmhr. 6. cikk (2) bekezdésének kizárólagos joghatósági okot megállapító szabálya rendezi, amely értelmében kizárólag a fogyasztó kötelezett lakóhelye szerinti tagállam bíróságainak van joghatósága az eljárás lefolytatására.

Az eljárás menete

Az eljárás rendkívül egyszerű – a magyar fizetési meghagyásos eljárással szemben tisztán papíralapon zajlik – és meghatározott, úgynevezett „A” jelű formanyomtatvány kitöltésével indítható meg bármelyik közjegyzőnél.

Jogi képviselőre az eljárásban nincs szükség, a közjegyző kérelemre segítséget nyújt az irat kitöltésében.

A kérelmet azon bíróság (Magyarországon a közjegyző) által elfogadott nyelven vagy nyelvek egyikén kell kitölteni, amelyhez a jogosult a kérelmet benyújtja. Magyar közjegyzőhöz történő benyújtás esetén magyar nyelven kell kitölteni a formanyomtatványt, emellett azonban a kötelezett lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén kitöltött kérelem benyújtása is indokolt, mivel a kérelem másolatát a közjegyzőnek meg kell küldenie a kötelezett részére (a formanyomtatvány fordítása elvégezhető az e-justice portálon). A kérelemhez bizonyítékokat, mellékleteket nem kell csatolni, azonban a kérelmen fel kell tüntetni a követelést alátámasztó bizonyítékokat.

A közjegyző harminc napon belül megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben megfelelően van kitöltve, kézbesíti az európai fizetési meghagyást a kötelezettnek. Az európai fizetési meghagyás kézbesítése belföldön az Fmhtv. és a Pp. alapján történik, más tagállamba pedig az 1393/2007/EK rendelet alapján.

A kötelezett a kézhezvételtől számított harminc napon belül küldheti vissza az ellentmondását, ez esetben az eljárás perré alakul, és a közjegyző továbbítja az ügyet a hatáskörrel rendelkező illetékes magyar bírósághoz. Amennyiben a perré alakulást a jogosult nem kívánja, ezt már előre jelezheti az „A” formanyomtatvány függelékének kitöltésével.

Jelentős előnyei az európai fizetési meghagyásnak, hogy egyrészt nincs szükség előzetesen létrejött közjegyzői okiratra a követelésről. Másrészt, amíg nem alakul perré az eljárás, nem kell iratokat csatolni. A legnagyobb előny azonban, hogy ha a kötelezett nem vitatja a követelést, és a fizetési meghagyás szabályszerűen kézbesítésre került, a közjegyző automatikusan végrehajthatóvá nyilvánítja („G” formanyomtatvány) az európai fizetési meghagyást, és az bármely tagállamban minden további eljárás nélkül végrehajtható.


Mennyibe kerül és hogyan kell megfizetni az európai fizetési meghagyásos eljárás díját?

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésének díját a közjegyző részére kell megfizetni. Az eljárási díj alapja az érvényesített követelés összegének 3%-a, de legalább 8.000 forint, legfeljebb pedig 300.000 forint. Továbbá a díj legalább annyiszor 1.600 forint, ahány érintett fél van az ügyben. A külföldi pénznemű főkövetelésnek a kérelembenyújtás napján érvényes jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni.

Hogyan kell eljuttatni a közjegyzőhöz a kitöltött „A” formanyomtatványt?

Ha a formanyomtatványt kitöltötte, akkor azt akár személyesen, akár postai úton tudja benyújtani a közjegyzői irodánkba.

Végrehajtás Magyarországon vagy más államban

Végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a végrehajtás elrendelése abban a tagállamban kérhető, ahol a kötelezettnek végrehajtás alá vonható vagyona van. A végrehajtás elrendelésére annak a tagállamnak a jogszabályi előírásai vonatkoznak, amelyben az elrendelést kérik.

Ha a Magyarországon kibocsátott európai fizetési meghagyás alapján Magyarországon kérik a végrehajtást, arra a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt kell alkalmazni, és a végrehajtást az európai fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző rendeli el végrehajtási lappal.

Ha a végrehajtást más tagállamban kérik, akkor a Magyarországon kiállított „G” formanyomtatvánnyal végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a többi tagállamban (kivéve Dániát – lásd alább) közvetlenül – azaz az európai fizetési meghagyás adott tagállamban történő végrehajthatóvá nyilvánítása nélkül – lehet kérni a végrehajtás elrendelését az ott erre hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságtól, bíróságtól.

A végrehajtás más államban az alábbiak szerint lehetséges:

állam a végrehajtás jogszabályi alap
más EU-tagállam (kivéve Dánia) közvetlenül kérhető Eufmhr. 19. cikk
Dánia 2015. január 10. előtt indult eljárás exequatur eljárás lefolytatása után kérhető 44/2001/EK rendelet
2015. január 10. után indult eljárás közvetlenül kérhető 1215/2012/EU rendelet
Izland, Norvégia, Svájc exequatur eljárás lefolytatása után kérhető Luganói Egyezmény
minden más harmadik állam elismerés és exequatur eljárás lefolytatása után kérhető nemzetközi egyezmény, illetve az adott harmadik állam joga

Mennyibe kerül a végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás végrehajtásának Magyarországon történő elrendelése?

Az eljárási díj mértéke a főkövetelés tőkeösszegének (több főkövetelés esetén ezek együttes tőkeösszegének) a 3 %-a, de legalább 5.000 forint és legfeljebb 300.000 forint. A külföldi pénznemű főkövetelésnek a benyújtás napján érvényes jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni.

Az európai fizetési meghagyásos eljárásról további információt találhat ezen a linken.

Amennyiben követelését európai fizetési meghagyásos eljárás útján kívánja érvényesíteni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére.

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.