cím dekoráció

Igazságügyi szakértő kirendelése

Az igazságügyi szakértő kirendelése az előzetes bizonyításhoz hasonló eljárás. Igazságügyi szakértő kirendelését a kérelmező a közjegyzőtől akkor kérheti, ha a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges. Célszerű lehet az igazságügyi szakértő kirendelése, ha a fél egy esetleges perindítás előtt meg akar győződni igazáról, esetleg az így szerzett szakértői véleménnyel a másik felet meg akarja győzni arról, hogy célszerűbb egyezséget kötniük.

Az eljárás célja és eredménye

Amennyiben a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelését kérheti. Az igazságügyi szakértő kirendelése későbbi jogviták megelőzésére, peres eljárások előkészítésére is szolgálhat. Az eljárás eredménye ugyanis egy olyan szakértői vélemény, amely ugyanolyan bizonyítási eszköz, mint a perben kirendelt szakértő véleménye. Azáltal, hogy a közjegyző igazságügyi szakértőt rendel ki, a kérelmező az így nyert bizonyítékot a bíróság előtt peres eljárásban is felhasználhatja, mely a peres eljárás lefolytatását gyorsítja.

Az eljárás menete

A közjegyző – a kérelem érkezésétől számított 8 munkanapon belül – felhívja a kérelmezőt, hogy az eljárás lefolytatásának külön jogszabályban meghatározott közjegyzői munkadíjat és a költségtérítést (ha azt a fél addig nem fizette meg), valamint szakértői díj költségeinek fedezésére előreláthatóan szükséges összeget helyezze bizalmi őrzésbe. A szakértő kirendelésének költségeit a kérelmező viseli, ideértve azt az esetet is, ha a szakértő a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot nem tudta lefolytatni.

A kirendelésre kerülő szakértő személyéről – a fél meghallgatása nélkül – a közjegyző dönt. Éppen ezért a kirendelt szakértő függetlensége, pártatlansága utóbb nem is vitatható. Szakértőként a szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértőt, szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaságot, szakértői intézményt, vagy külön jogszabályban meghatározott állami szervet, intézményt, szervezetet lehet kirendelni az Igazságügyi Szakértők Névjegyzékéből.

A szakértő a szakvéleményt a szakértőt kirendelő végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles előterjeszteni. A határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A közjegyző a szakértő díját a szakértői díjjegyzék alapulvételével a szakvélemény beérkezését követően végzéssel állapítja meg, majd intézkedik a szakértői díjnak a szakértő részére történő kifizetése iránt.

Illetékesség

Az eljárásra az a közjegyző illetékes,

  • akinek az illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye/székhelye van (belföldi lakóhely, tartózkodási hely hiányában az eljárásra bármely közjegyző illetékes) vagy
  • akinek az illetékességi területén a szakértői vizsgálat tárgyát képező ingatlan fekszik vagy dolog található.

Mikor van helye az eljárás lefolytatásának?

Főszabály szerint bármikor helye van, kivéve, ha az ügyben – a kérelmező által vagy ellene – polgári per vagy büntetőeljárás van folyamatban.

Hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet írásban kell előterjeszteni vagy az illetékes közjegyzőnél jegyzőkönyvbe mondani.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

A közjegyző előtti szakértő kirendelésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét),
  • az eljárás lefolytatására irányuló kifejezett kérelmet,
  • rövid tényállást,
  • a kérelem előterjesztésének indokait, azokat a körülményeket, amelyeknek alapján igazságügyi szakértő kirendelésének van helye,
  • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ügyben per vagy büntetőeljárás nincs folyamatban,
  • a szakértői vizsgálat tárgyát és annak helyét,
  • azokat a kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a szakértőnek véleményt kell nyilvánítania,
  • az illetékes közjegyző megjelölését és a közjegyző illetékességének megállapításához szükséges adatokat.

Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelemben ellenfelet megjelölni nem kell.


Hogyan terjeszthető elő az eljárás lefolytatására irányuló kérelem?

Az előzetes bizonyítás, és igazságügyi szakértő kirendelésére irányuló kérelmet előterjesztheti írásban, de jegyzőkönyvbe is mondhatja az illetékes közjegyzőnél.

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.