cím dekoráció

Végrendelet készítése

Hazánkban az öröklés rendjét elsősorban az örökhagyó végintézkedése határozza meg. A végintézkedések leggyakoribb, és ezért legfontosabb típusa a végrendelet. A törvény alapján az öröklésre akkor kerül csak sor, ha az örökhagyónak nincs végrendelete. Ezért ha biztos akar lenni abban, hogy vagyonát az örökösei az Ön akarata szerint kapják majd meg legegyszerűbb végrendeletet készíttetni. A végrendeletben halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről örökösei jóváhagyása vagy tudta nélkül is szabadon rendelkezhet.

A végrendelet olyan végintézkedés, mellyel az örökhagyó vagyonára, vagy annak egy részére egy, vagy több örököst nevez. A végrendeletét bármikor szabadon visszavonhatja. A közjegyző a végintézkedés elkészítése során ügyel az Ön esetében előírt alaki követelmények betartására.

A közjegyző segít Önnek végrendelete elkészítésében. A legnagyobb biztonságot akkor élvezheti, ha végrendeletét közjegyzői okiratba foglaltatja. Csak közokiratban tehet végrendeletet a korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében vagyoni jognyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú, a vak, az írástudatlan vagy aki olvasásra illetve nevének aláírására képtelen állapotban van.

Ha van már Önnek megírt végrendelete, akkor közjegyzőnél azt letétbe helyezheti, így a benne foglaltak halála esetén biztosan érvényre jutnak.

Végrendeletében hagyományt rendelhet, vagy meghagyást tehet. Hagyományról beszélünk, ha vagyonából egy-egy meghatározott dolgot hagy valakire (pl. Bútor, ékszerek, pénz stb.). Meghagyással cselekvésre, vagy tűrésre kötelezheti örökösét (pl. sírjának ápolása.) Helyesen teszi, ha ezekről is kikéri a közjegyző tanácsát, nehogy a félreérthető rendelkezés miatt vita támadjon az örökös és a hagyományos között.

Miért jár jól, ha közjegyzővel készítteti a végrendeletét?

  • Szakszerű, formai és tartalmi szempontból érvényes végrendelet készítése

A végrendeletnek nagyon szigorú, törvényben meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy később érvényesnek fogadják el a hagyatéki eljárás során. A házilag szerkesztett végrendeletek sokszor hiányosak, hibásak, ezért gyakran előfordul, hogy alaki hiányosságok miatt érvénytelenek lesznek. A végrendelkező tehát hozzátartozóit kímélheti meg kellemetlen meglepetésektől, ha végrendelet készítése céljából közjegyzőhöz fordul.

  • Garancia a végrendelet biztos előkerülésére

A közjegyzői okiratba foglalt végrendeletet a közokiratok őrzésére vonatkozó szigorú szabályok szerint őrzi a közjegyző. Az általa készített okirat tényét, fellelhetőségét pedig bejegyzi a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába is. Ebbe a nyilvántartásba a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző köteles betekinteni. A nyilvántartásba vett végrendelet egészen biztosan előkerül a hagyatéki eljárás során. A közjegyzőnél készített végrendelet tehát garanciát jelent a biztos előkerülésére és a végrendelkező akaratának feltétlen érvényesülésére.

  • Teljes körű tanácsadás

A közjegyző részletes tájékoztatást nyújt az örökhagyó számára a vonatkozó jogszabályokról, megvizsgálja, hogy a végrendelkezésnek vagy végrendelet tételének vannak-e jogi akadályai (pl. végrendelkezési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a végakaratnak vannak-e jogellenes rendelkezései. Továbbá a legteljesebb titoktartás mellett választ ad a végrendelkezőben felmerülő minden kérdésre.

Meg kell-e személyesen jelenni a közjegyzőnél?

Igen, végrendelkezni csak személyesen lehet. A végrendeletnek három formája van: a közvégrendelet, az írásbeli magánvégrendelet és a szóbeli végrendelet (Szóbeli végrendelet tételének azonban csak a törvény által külön meghatározott kivételes esetében van helye.).

Milyen dokumentumok szükségesek a végrendelet elkészítéséhez?

  • A végrendelkező személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • ingatlan vagyontárgy esetén helyrajzi szám, vagy a beazonosításhoz szükséges egyéb adatok (a tulajdoni lap lekérdezéséhez),
  • ingó vagyontárgy esetén a beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.