cím dekoráció

Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása

Élettársak számára is fontos lehet – például öröklés vagy vagyonmegosztás miatt –, hogy kapcsolatuk ténye hivatalos formában is rögzítve legyen. Az élettársi kapcsolat fennállásáról közjegyző előtt lehet nyilatkozatot tenni, s kérni annak bejegyzését az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába (ÉNYNY). A nyilvántartásba vett nyilatkozat jelentősen megkönnyíti az élettársi kapcsolat fennállásának bizonyítását.

Az élettársi kapcsolat

A törvény szerint élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.

Kiemelendő, hogy az élettársi kapcsolat azonos és különböző nemű két személy között is létrejöhet, akkor is, ha valamelyikük házas, de nem áll fenn a házastársával házassági életközösség.

Joghatásait tekintve az élettársi kapcsolatot a hatályos magyar jog nem ismeri el a házassággal egyenértékű jogintézményként, többek között az élettársak között nem keletkezik életközösségük idejére a szerző személyétől függetlenül osztatlan közös tulajdon, továbbá az élettársak nem lesznek egymás törvényes örökösei.

Az élettársi kapcsolat létéhez nem szükséges annak hivatalos irattal történő igazolása, mert az jogi tényként a törvény erejénél fogva létrejön. Amennyiben ez mégis szükségessé válik, a közjegyző az élettársak erre irányuló nyilatkozatát közjegyzői okiratba foglalhatja, vagy élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatukat bejegyezheti az ÉNYNY-be.

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása (ÉNYNY)

Az élettársi kapcsolat fennállása bizonyításának megkönnyítése céljából lehetőség van arra, hogy a felek nemperes eljárás keretében, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett ÉNYNY-be kérjék a bejegyzésüket. Fontos kiemelni, hogy ez a jogintézmény nem azonos a „bejegyzett élettársi kapcsolattal”, amely azonos nemű személyek között jöhet létre anyakönyvvezető előtt és a házasság legtöbb jogkövetkezményét eredményezi. Ugyanakkor az ÉNYNY-be történő felvételét két, akár azonos, akár különböző nemű személy is kérheti, akik a közjegyző előtt kijelentik, hogy élettársak.

A fő különbség a közjegyzői okiratba foglalt, élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat és a nyilvántartásba bejegyzett élettársi nyilatkozat között az, hogy az ÉNYNY a bejegyzés napjától tanúsítja közhitelesen az élettársi kapcsolat fennállását, a közjegyzői okiratban viszont a felek nyilatkozhatnak arról is, hogy egy korábbi időpont óta áll fenn közöttük az élettársi kapcsolat.

Ennek például azért lehet jelentősége, mert az élettárs nem törvényes örökös, így az egyik fél váratlan halála esetén – végrendelet hiányában – a túlélő élettárs nem örököl: még tartós élettársi kapcsolat esetén is kénytelen a törvényes örökösökkel szemben bizonyítani az élettársi kapcsolat fennállását és az ezzel kapcsolatos vagyoni igényei megalapozottságát (pl.: közösen szerzett ingatlanra vonatkozó tulajdonrész, bankszámla-követelés stb.).

Az ÉNYNY az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatot a bejegyzésének időpontjától számított 100 évig tartalmazza.

Illetékesség

Az eljárásra az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmező – közös kérelem esetén bármelyik kérelmező – lakóhelye vagy tartózkodási helye van, azonban a kapcsolat fennállásáról bármikor, bármelyik közjegyző adhat ki tanúsítványt. Ennek alapján irodánk illetékessége Budapest területére terjed ki, azaz az élettársak valamelyikének budapesti állandó lakhelye, vagy tartózkodási helye alapítja meg az illetékességünket.


Milyen feltételekkel jegyezhető be nyilatkozat az ÉNYNY-be?

Az élettársi nyilatkozat nyilvántartásba való felvételére irányuló eljárás a nagykorú élettársak közös kérelmére indul. Élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni.

A közjegyző előtt a kérelmezőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy egymással a Polgári Törvénykönyv szerinti élettársi kapcsolatban élnek.

A nyilatkozat tényét a közjegyző bejegyzi a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett informatikai adatbázisba, amely bejegyzés létrehoz egy megdönthető vélelmet. A közjegyző az ÉNYNY-be történő bejegyzésről végzést hoz, melynek ugyanaz a hatálya, mint a bíróság jogerős ítéletének. Az eljárásban bizonyításnak helye nincs.

Az ÉNYNY kizárólag a bejegyzés napjától kezdődően fogja bizonyítani az élettársi kapcsolat fennállását, visszamenőleges hatályú nyilatkozat megtételére nincsen lehetőség.


Hogyan lehet igényelni tanúsítványt a nyilvántartásban szereplő adatokról?

A közjegyző kérelemre tanúsítványt állít ki a nyilvántartásban szereplő személy számára a nyilvántartásban szereplő adatainak igazolása céljából, illetve az élettársi nyilvántartásban nem szereplő személy számára annak igazolására, hogy az élettársi nyilvántartásban nem szerepel.

Milyen dokumentumok szükségesek a nyilvántartásba vételhez?

  • a nyilatkozók személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája.

Mi történik, ha az élettársi kapcsolat megszakad?

Az élettársi kapcsolat megszakadása esetén bármelyik fél egyoldalú nyilatkozattal kérelmezheti a közjegyzőtől azon nyilatkozat nyilvántartásba vételét, hogy már nem áll fenn élettársi kapcsolata a vele együtt korábban nyilvántartásba vett személlyel. Ha a közjegyző csak az egyik élettárs nyilatkozata alapján jegyezte be az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot, az erről szóló végzést a másik élettársnak is kézbesíti.

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.