cím dekoráció

Közjegyzői letét

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) a bírósági letét útján való teljesítés feltételeinek megvalósulása esetére a közjegyzőnél történő letétbe helyezést is lehetővé teszi, mint a bírósági letét útján való teljesítés alternatíváját.

Az eljárás lefolytatásának előfeltételei

A Ptk. négy vagylagos feltételt támaszt a bírói vagy közjegyzői letéttel történő teljesítés helytállóságához:

A kötelezett a pénz fizetésére, továbbá értékpapír vagy más okirat kiadására irányuló kötelezettségét bírósági, illetve közjegyzői letétbe helyezés útján is teljesítheti, ha

a) a jogosult személye bizonytalan, és azt a kötelezett önhibáján kívül nem tudja megállapítani;

b) a jogosult a teljesítés helyén nem található;

c) a jogosult a kötelezett részéről megfelelően felajánlott teljesítést nem fogadja el; vagy

d) a jogosultak jogosulti együttesség esetén nem teszik lehetővé, hogy a kötelezett valamennyiük kezéhez teljesítsen.

Az eljárás menete

A pénz letétként történő elfogadása iránti kérelmet az illetékes közjegyző hivatalos helyiségében a letevő vagy képviselője személyesen terjesztheti elő. A letéti kérelemben a letétbe helyezendő pénzösszeget forint pénznemben, összegszerűen kell megjelölni és azt a kérelem előterjesztését követően – az eljárás költségeivel együtt – a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) letéti számlájára forintban, átutalással kell megfizetni.

A közjegyző a letét elfogadásáról külön végzést nem hoz, hanem a letéti kérelmet „A közjegyző a letétet elfogadta” záradékkal látja el.

A letevő a letétet mindaddig visszakövetelheti, amíg a közjegyző a jogosultat a letétbe helyezésről nem értesíti.

Ha a jogosult személye a pénzletét elfogadásakor már bizonyos a közjegyző előtt, akkor a közjegyző az elfogadástól számított 15 napon belül kézbesítteti részére a letétbe helyezésről, valamint a kiutalás iránti kérelem előterjeszthetőségéről értesítő végzést. Ha a jogosult személye a pénzletét elfogadásakor még nem bizonyos a közjegyző előtt, a letétbe helyezésről, valamint a kiutalás iránti kérelem előterjeszthetőségéről értesítő végzést a jogosult személyének közjegyző előtti bizonyossá válását követő 15 napon belül kell kézbesíteni a jogosult részére. Ha a jogosult e minőségét a közjegyző előtt személyesen vagy képviselője útján megjelenve megfelelő módon igazolja, a közjegyző ‒ feltéve hogy ez korábban nem történt meg ‒ értesíti őt a letétbe helyezésről, valamint a kiutalás iránti kérelem előterjeszthetőségéről, és ezek megtörténtének tényét jegyzőkönyvben rögzíti.

A letét kiutalásáról végzéssel az a közjegyző dönt, aki a letét elfogadásáról határozott. A letét kiutalásának kérelemre, megkeresésre vagy hivatalból van helye; hivatalból akkor van helye a letét kiutalásának, ha a letéti kérelemben meghatározott őrzési idő eltelt. A letét kiutalása iránti kérelmet az illetékes közjegyző hivatalos helyiségében a jogosult vagy képviselője személyes megjelenése útján, a MOKK által rendszeresített és hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon kell előterjeszteni.

A letétbe helyezendő pénzösszeg és a letét után kamat nem jár.

Ha a letét kiutalása után maradvány keletkezett, e maradvány visszautalásának elrendelése esetén a kamara azt visszautalja.

Illetékesség

A közjegyző illetékességét megalapítja

  • a letét jogosultjának, illetve a kérelmezőnek a lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete,
  • a letétbehelyezéssel teljesítendő kötelezettség keletkezésének helye, vagy
  • a teljesítés helye.

A közjegyző a közjegyzői letéti eljárás során kérelemre jár el, amelyet itt megtalál.

 

 

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.